آهنگ های ویژه و برتر آرشیو ویژه
تمامی فعالیت های دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
  • دانلود آهنگ قدیمی
  • بدون نظر
  • 17 جولای 2019
  • 2,884 بازدید

دانلود آهنگ ‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد (ترانه خار) از سیاوش قمیشی

متن آهنگ قدیمی خاطره انگیز

‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪهي ﺑﺰرگ

‫داور ﺑﺮ ﺣﻖ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺜﺎر و اﻧﺼﺎف

‫ﺧﻮارم اﮔﺮ از ﺧﻮاري

‫ﺧـﺎرم ﺗـﻮ ﻣـﭙـﻨﺪاري

‫داﻧـﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﻞ..

‫ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪاري

‫ﮔﻞ را ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳـﻲ

‫ﻛـﺰ ﻋـﺸﻖ ﻣـﻌـﻄﺮ ﺷﺪ

‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد..

‫در ﺣـﺎدﺛـﻪ ﭘـﺮ ﭘـﺮ ﺷﺪ

‫ﺳـﻮداي ﺗـﻮ را دارم

‫ﻣﻦ از دل و از ﺟﺎﻧﻢ

‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ

‫دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﻨﻬﺎﻧﻢ..

ﮔﻔـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘـﻴـﺪا ﻛـﻦ

‫ﺧﻮد را و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ

‫ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻫﺴﺖ

‫در ﻫـﺮ ﻧـﻔـﺲ آدم..

دانلود آهنگ ‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد (ترانه خار) از سیاوش قمیشی

‫ﭘـﻴـﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘـﻨﻬﺎن

‫ﻣﻦ در ﺗﻦ و او در ﺟﺎن

‫ﻳـﻚ آن ﻧﻈﺮي ﻛﺮدم

‫در ﺧﻮد ﮔﺬري ﻛﺮدم..

‫دﻳﺪم ﻛﻪ ﻧﻪ در دوري

‫ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺗﺮ از ﻧﻮري

‫در راه ﻋـﺒـﻮر از ﺗـﻮ

‫ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دور از ﺗﻮ

‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ

‫ﻫﻴﻬﺎت ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ..

‫ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ

‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ

‫ﻫﻴﻬﺎت ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ

‫ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ..

1

نظرات کاربران

[ نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشه ]
شما اولین نفر باشید که در مورد این آهنگ نظر می نویسید