آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ ‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ (گم کرده) از سیاوش قمیشی 

متن آهنگ قدیمی 

‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

‫ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻮ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻮ

‫ﭘﻴﺮﻣﺮدي ﺑﺎ ﺳﭙﻴﺪيﻫﺎي ﻣﻮ

‫و ﻫﺰاران ﺑـﺎر ﻣـﺮدن رﻧـﺞ ﺑـﺮدن..

‫ﺑﺎ ﺧﻤﻲ در ﻗﺎﻣﺖ از اﻳﻦ راه دﺷﻮار

‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ

‫دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺸﻜﻴﺪه

‫دل ﻣﺮده…

‫ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺧـﻨـﺪهاي ﺑﺮ ﻟﺐ

‫و ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺮﻓﻬﺎي ﭘﻴﭻ در ﭘﻴﭻ

‫و ﻫﻢ ﻫﻴﭻ

‫و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ

‫دو ﺧﻂ ﺷﻌﺮي…

‫ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺎﭼﻴﺰ

‫و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ دو ﺧﻂ ﺷﻌﺮي

‫ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺎﭼﻴﺰ

‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ..

‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ…

‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

‫ﻛـﻪ آن ﺳـﻮ ﻛـﻪ آن ﺳـﻮ

‫ﻧﺎزﻧﻴﻨﻲ ﻏﻨﭽﻪاي ﺷﺎداب و

‫ﺻـﺪﻫﺎ آرزو ﺑـﺮ دل…

‫دﻟﻲ ﮔﻬﻮارهي ﻋﺸﻘﻲ

‫ﻛﻪ ﭼﻨﺪي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎﻳﺪ

‫و از ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺑﻮدن ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ

‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ..

‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

‫و ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺘﻦ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﻮدن

‫ﺳﺨﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ..

چقدر ازین آهنگ خوشت اومد ؟

رفیق نمیخوای امتیاز بدی ؟

میانگین : ۰ / ۵٫ تعداد رای : ۰

هنوز کسی امتیاز نداده 🙁 امتیاز بده 🙂 مرسی !

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
نظرات

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ